حرکت از خودبزرگ بینی و خود کوچک بینی به سمت واقع بینی 2

 در مطلب قبل با عنوان خودبزرگ بینی یا خود کوچک بینی ، در خصوص مقوله خود بزرگ بینی توضیحاتی ارائه شد ، گفتیم که دلیل آن نبود واقع بینی نسبت به خود و داشتن تصویری غلط از آنچه حقیقتاً هستیم است .

سمت دیگر خود بزرگ بینی خود کوچک بینی است .

در این وضعیت دچار عقده حقارت می شویم ! فراموش می کنیم که انسان هستیم و اشرف مخلوقات . اهمیت و ارزش خود را دست کم می گیریم و توانمندی ها و مزیت های فردی خودمان را مواردی ساده و بچه گانه و بدیهی می بینیم! شروع به مقایسه با افرادی می کنیم که از نظر ما بهتر و شایسته تر هستند و با این افکار دائماً خود را آزار می دهیم و به خود ضربه می زنیم . در این وضعیت تنها نقاط ضعف خود و نقاط قوت سایرین را می بینیم و ارزش حقیقی خود را فراموش می کنیم !

 عقده حقارت ، زمانی است که عمیقاً در درونمان احساس بی ارزشی داشته باشیم. در چنین حالتی حتی اگر فرد دستاورد های بسیار زیادی داشته باشیم و همه اطرافیان نیز ما را تائید و تصدیق کنند ، باز در درون احساس بد بودن می کنیم . حتی گاهی ممکن است تشویق ها و تائید های دیگران را به منظور تمسخر و  کنایه به خود بدانیم و احساس حقارت عمیق تری پیدا کند .

 

این احساس خود کوچک بینی ، به اندازه خود بزرگ بینی می تواند در در حس و حال فرد نسبت به خودش و همچنین ارتباط با دیگران تاثیر منفی داشته باشد .  خود بزرگ بینی و خود کوچک بینی ، دو سر یک طیف هستند و هر دو به یک اندازه می توانند مخرب و آسیب زننده باشند.

رمز شعف و سلامت در تعادل است ! به جای خود کوچک بینی یا خود بزرگ بینی ، واقع بینی را بیاموزیم .

 

آئینه جون روی تو بنمود راست     خود شکن آئینه شکستن خطا است

برای واقع بینانه نگریستن ، عینک های رنگی را که با توجه به عقده های شخصی ، پیش روی چشمانمان قرار دارند را برداریم . (برای درک بهتر این مفهوم مطلب مشاهده گر واقع بین در خصوص عینک های پیش روی مان را مطالعه بفرمائید .) ما انسانیم ، با مجموعه ای از توانایی ها و نقاط قوت و همچنین نا توانی ها و نقاط ضعف ، و اینجا هستیم تا واقع بینانه با تجربه تعامل صحیح داشته باشیم و انتخابگر هر لحظه زندگی مان باشیم.

 

آنچه که ما در مورد خودمان می اندیشیم و نظر واقع بینانه و نه خوش بینانه و نه بدبینانه ای که در مورد خودمان داریم برای طی طریقمان به سمت تعالی مان بسیار با اهمیت تر و کارسازتر از قضاوتها و نظراتی است که ناظر بیرونی از دیدگاه خودش در مورد ما داشته و بر اساس آن در مورد ما می اندیشد.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید