سطوح مختلف کهن الگوی حامی

                                             

سطح اول :در سطح اول فعالیت این کهن الگو ، فرد با فعال شدن انرژی حامی ، به حمایت از  مرزهای وجودی خود می پردازد . در این حالت حمایت ها و پشتیبانی های احتمالی بیرونی این فرد نیز با رویکرد های درونی است ! یعنی حمایت های این فرد به خود و به محیط پیرامنش همه و همه ، دانسته و ندانسته ، سازنده و غیر سازنده، آگاهانه و غیرآگاهانه ، از جنس سطح اول حامی بوده  و  با رویکرد توجه به خود است .

مثل مادری که حامی گری هایش از فرزندش برای تایید گرفتن از سایرین بوده است .

 

سطح دوم : در این سطح از آگاهی کهن الگوی حامی ، شخص ضمن حمایت از خود ، به حمایت از سایر افرادی که پیرامونش هستند نیزمی پردازد. به عبارتی حوزه حامیگری وی گسترش یافته و قادر است اثر بخشی بیشتری داشته باشد !

پدری را تصور کنید ، که به هر دلیلی ناراحت است ولی به سر و وضع خود رسیدگی می کند ، با این رفتار در عین حمایت از خودش ، فرزندانش متوجه این مسائل و مشکلات درونی وی نمی شوند .

 

سطح سوم:  در سطح متعالی فعالیت کهن الگوی حامی ، این فرد ضمن حمایت از خود و محیط پیرامونش ، جهان شمول می اندیشد و مانند خورشید در عین زندگی خود به سایرین نیز بدون هیچگونه کنترلی حمایت رسانده و تمام کائنات از اثر پذیری اش استفاده می کنند !

چنین فردی زمانیکه مثلاً می خواهد زباله ای به بیرون بیاندازد ، به فکر پروسه بازیابی آن نیز هست و بطور کلی طوری زندگی می کند که اثر گذاری مناسبی برای خود و محیط پیرامون و تمامی کائنات داشته باشد .

/ 2 نظر / 22 بازدید
حسن

ارتباط سطح اول: ... از جنس سطح اول حامی بوده و با رویکرد توجه به خود است را با مثال مادری که حامی گری هایش از فرزندش برای تایید گرفتن از سایرین بوده است را نمیفهمم! می خوام بفهمم خودم در کدوم سطحم و چی کار باید بکنم؟