دیگران آئینه ما برای شناختمان از خود هستند

بارها در مطالب قبلی در خصوص اهمیت تعامل گفتگو کردیم و اشاره شده بود که :

" راه خدا از میان خلق خدا می گذرد "

با گوشه نشینی و عزلت نشینی ، ابعاد بسیاری از وجود بی گران ما ، رشد نیافته باقی می ماند و برای رشد همه جانبه ، همه ابعاد وجودی نیازمند تعامل با دیگران و زندگی کردن در جامعه هستیم .


اما تعامل صحیح ، خود هنری بسیار مهم است ، متاسفانه اغلب ما تعامل سازنده را بلد نیستیم ، نمی دانیم و یا فرامو ش می کنیم که از یک رایطه چه می خواهیم و جه هدفی داریم ؟

گاهی اوقات پیش می آید که دقایق ئ حتی ساعاتی را به عیب جویی از دیگران می پردازیم ، در حالیکه اگر به جای این رفتار ، متوجه خودمان باشیم و  ببینیمکه برای چه دراین تعامل هستیم و معایب ما چیست ، برا یخودمان بسیار بیشتر سازنده خواهد بود

به خاطر داشته باشیم که دیگران در این  ارتباطات و تعاملات مختلفی که با ما دارند ، چه شغلی ، چه خانوادگی ، دوستانه  و هر تعامل دیگری ، در جایگاه  فردی که با او ارتباط داریم ، برای ما نقش آینه رو ایفا می کنند، چراکه هر یک از ما لایه های شخصیتی عمیق و پیچیده ای داریم که مسلماً به تمامی ابعاد آن آگاهی نداریم ( پیشنهاد می کنیم در این خصوص مطلابی که با عنوان سایه نوشته شده است را مطالعه بفرمائید )  و چه خوب و عالی که ما فقط به همین مطلب در این راستا آگاه بشیم .

نقش او فانی و او شد آینه                  غیر نقش روی غیر آنجا نه
گر کنی تف سوی روی خود کنی                          ور زنی بر آینه بر خود زنی
او نه این است و نه آن، او ساده است          نقش تو در پیش تو بنهاده است


دیگران ، آیینه ای هستند که ما می توانیم ابعاد سرکوب و زندگی نکرده خود مان را که به هر دلیلی به آنها آگاه نیستیم و نمی شناسیمشان را به ما نشان بدهند . ( پیشنهاد می کنیم در این خصوص مطلب مربوط به فرافکنی را مطالعه بفرمائید ، فرافکنی یعنی  نسبت دادن غیر ارادی رفتار ناآگاهانه خود به دیگران است. بطوریکه فکر می کنیم این ویژگی فقط در دیگران وجود دارد نه در ما )!!!

هر یک از ما در دیگران ، همان چیزی را می بینیم که در قسمتی از وجودمان وجود دارد 

هر کسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من

و اگر غیر از این شکل به تعامل بپردازیم ، قطعاً بدون حضور و وجود آینه قادر به دیدن بسیاری از قسمتهای رفتاری ، اعتقادی ، و حتی ظاهری بدنمون برای تنظیف و تذهیبشون نیستیم و نخواهیم بود

 ما انسانها چند بعدی هستمی و مسلماً برای دیدن قسمتهایی از وجودمون نیاز به چند و یا چندین آینه با چیدمان خاص هستیم و این جزو اصول لا یتغیر وجودی ما برای رشد و تعالی و بی عیب شدنمان است


پس آگاهانه تعاملات خودمان را انتخاب کنیم ، و در طی این پروسه از هر گونه فرار و جا خالی دادن  ،و یا تخریب افراد دیگر خودداری کرده ، و از تک تک این تعاملات درس مربوطه را اتخاذ کنیم .

/ 0 نظر / 30 بازدید