حال خوب حقیقی (شعف) 1

به نظر شما حال خوب حقیقی چیست ؟ چه زمانی احساس شادی میکنید ؟ چه زمان هایی احساس لذت و خوشی دارید؟ این حس شادی در شما چقدر ماندنی است ؟ به چه عواملی بستگی دارد ؟ و ...

........

هر گاه دیدید حال خوب شما دلیل خاصی بیرون از شما دارد، برای این حس و حال خود ، ارزش زیاد و اعتباری قائل نشوید !!! وقتی حال خوب ما علت  بیرونی داشته باشد ، با تغییر و رفتن علت ، معلول هم که حال خوب ما است ، قطعا از وجود ما رخت میبندد و معلوم نیست چه چیزی جای آن را خواهد گرفت.

 

...........

اما زمانی که حال خوب و خوش ما ، از درون خودمان جوشیده باشد ، (که به آن شعف میگوییم) همیشگی و ماندگار خواهد بود. زمانیکه حال خوب ما از درون ما جوشیده باشد ، عوامل و اتفاقات و تجربیات بیرونی ، هر چه که باشند ، بر این حس خوب ما بی تاثیر خواهند بود و هیچ عامل بیرونی قدرت اثر گذاری بر آن را نخواهد داشت.

پس همواره و همیشه به دنبال رسیدن به وحدت وجودی خود باشیم و به خوشی های زودگذر و تحت عوامل بیرونی که همیشه ما را محتاج و نیازمند بیرون از خودمان میکنند، توجهی نکنیم. در ادامه مطالب در خصوص چگونگی رسیدن به شعف به تفضیل خواهیم گفت.  

 

/ 0 نظر / 11 بازدید