چگونه مشورت بگیریم (2)

درباره لزوم مشورت و همفکری صحبت کرده بودیم ، حالا میخواهیم ببینیم ، مشورت صحیح به چه صورت است !! آیا با هر کسی میتونیم مشورت کنیم ؟ تا چه اندازه باید به نظرات دیگران اهمیت داده، لحاظ کرده و احتمالا عمل کنیم؟

 

توجه داشته باشیم که منظورمان از مشورت و هفکری، ایجاد رابطه مرید و مرادی نیست !!

قرار نیست مسایلمان را مشاور حل کند ، و یا هر آنچیزی را که گفت ما عیناً انجام دهیم . ما از دیگران مشورت  میگیریم تا ، نظرات دیگران را در مورد مسئله ای که با آن روبرو شدیم ، بدانیم و نظرات دیگر را هم شنیده باشیم ، چون نظر ما قطعا مانند قطاعی با زاویه حاده است ، و نهایتا اگر هنر کنیم و سه بعدی نگاه کنیم،  مخروطی با زاویه حاده است !!

ولی با شنیدن و دانستن نظرات دیگران ، این زاویه بزرگ و بزرگتر شده و تمام دایره و در سطح عالی آن تمام کره را دربر گرفته و عملاً به دید کروی و 360*  360 درجه نزدیک و نزدیکتر میشویم.

ولی قطعا این خودمان هستیم که با توجه به زاویه دید جدید تصمیم میگیریم.

همونطور که در قرآن ، آمده است :

میفرماید، در امور مشورت کنید، و بر اساس مشورت کردن و لحاظ کردن هر یک از این نظرات به اندازه ای که باید و شاید ، در تصمیم گیریتان، تصمیم نهایی خودتان گرفته، و  به خدا توکل کنید

و نه اینکه معصومانه ، مسئولیت انتخاب را به گردن دیگران بیاندازیم و نه اینکه، با رویکرد یتیمانه ، احتمالا مطلبی را که از افراد مورد مشورتمان میشنویم،  برعکس  رفتار کنیم ! 

بلکه در تعادل ، نه یتیمانه و نه معصومانه، یعنی واقع بینانه، از نظریات و دیدگاه ها ی دیگران استفاده کنیم و با کمک سایرین پیرامونمان،‌ مسایل را کروی و 360*360 درجه دیده و تمام زوایا را در حد امکان، لحاظ کنیم و زندگی کنیم

امام علی (ع ):هر کس خود رأى شد هلاکت می شود و هر کس با افراد صاحب نظر مشورت کند در عقل آنان شریک مى شود. 

 

 

توجه کنیم که اگر شنونده عاقل باشیم ، از هر کسی در هر سطحی میتوانیم ،  پیامی که نیاز داریم را دریافت نموده و  بر داشت کنیم !! اما بهتر است که فرد  مورد مشورت، ما بی غرض و مرض بوده،  خسیس و بخیل و حسود نباشد !!  و ضرر و منفعتی د رآن زمینه متوجه حالش نباشد . تا قادر باشد ، از جایگاه وسط و بدون هیچگونه موضع گیری در مورد شخص ما یا مطلب مورد نظرمان انچه که میبایستی بر زبان اورد، را براحتی و بدون هیچ معذوراتی بر زبان اورده و احتمالا رسالتش را در ارتباط با اینکه در تعادل با جهان هستی و قرار شده که مطلبی را ، به ما منتقل نماید انجام دهد .

/ 2 نظر / 29 بازدید

"و من یتوکل علی الله فهو حسبه"