بررسی نحوه فعالیت حامی غیرسازنده در هر یک از ما

بررسی نحوه فعالیت حامی غیر سازنده در وجود هر یک از ما و نشانه های موجود برای شناسایی آن به منظور اصلاح و تعدیل و رفع و تعویض آنها با رویکرد سازنده فعالیت این کهن الگو در ناخودآگاه و روانمان :

....

1- کنترلر است و با دهندگی ها و حامی گری هایش سعی بر اعمال نفوذ و رسیدن به خواسته هایش به توسط افراد تحت حمایتش دارد .

نت

2- خودخواه است و به خاطر خودش و رسیدن به اهداف و امیال شخصی اش حاضر است هر فشاری را به افراد تحت حمایتش وارد نماید .

نت

3- از طریق دهندگی هایش به دیگران برای خودش هویت قائل بوده و هویت خود را اینگونه تعریف می نماید و بر این اساس حاضر به از دست دادن هویت خود یعنی رها کردن افراد تحت حمایتش نیست و به هر وسیله ای سعی بر ادامه رابطه از بالا به پایین حامی گیرنده دارد .

نت

4- همواره منتظر بازگشت آنچه که به دیگران داده است بوده و حتی اضافه تر از آن را از ایشان طلب نموده و منت و سرکوفت آنچه را که به ایشان تقدیم نموده است را به ایشان می زند .

نت

5- متوقع و پرمدعاست و زمانی که نیاز باشد به واسطه موج امیال و توقعات و ادعاهایش از حمایت گیرندگانش به آنها یادآوری می کند که چقدر بزرگ است و آنها چقدر کوچک و ناچیز و بدهکار به او هستند .

نت

6- انواع انقباضات و دردهای عضلانی و انواع آرتروزها به عنوان بیماریهای سایکوسوماتیک همراه او هستند و هر از چند گاهی با اوج گرفتنشان به وی اعلام می کنند که دست از این رویه ناآگاهانه و غیرسازند ه اش بردارد .

نت

7- با بیان و اعلام این دردها و بیماری ها بعضاً مظلوم نمایی کرده و با احساس گناه دادن به دیگران سعی می نماید که بر کنترلش بر دیگران ادامه داده و فکر رهایی از چنگال مهربان و زندان آغوشش را از سر به در کرده و قضیه به همین منوال ادامه پیدا کند .

نت

8- بعضاً با سرکوب دردها و بیماریهایش و ادامه روند دهندگی هایش ماسک قدیسین و معصومین و فداکاری و ایثار و از جان گذشتگی بر چهره نهاده و از این طریق وجهه قابل قبول و غیرقابل نقدی را برای خود مهیا کرده و از این طریق بر خود مشروعیت بیشتری می بخشد .

...

این مطلب ادامه دارد ...

/ 0 نظر / 11 بازدید